شرکت فرازکاران آراتا


⚠دسترسی با طناب چیست؟
سیستم بین المللی دسترسی با طناب روشی است ایمن برای کار در ارتفاع که در آن برای دستیابی و استقرار در مکان کاری از طناب و تجهیزات مربوطه استفاده می گردد.

✔ایمنی و سرعت مزیت های اصلی سیستم دسترسی با طناب می باشند که امکان دستیابی به مکان های دشوار و انجام کار را با حداقل تداخل با سایر کارها فراهم می سازد.

برخی از مشتریان ما